BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (IV.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (1) és 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

 1. A rendelet hatálya kiterjed Balatonföldvár város közigazgatási területén lévő és az önkormányzat tulajdonában álló üzemelő temetőkre, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti.
 2. E rendelet tekintetében üzemelő temető
 1. a Radnóti utcai Új temető  Hrsz: 013/20
 2. a Zrínyi utcai Régi temető és Urnakápolna (kizárólag urnás temetésre) Hrsz: 1288
 1. A temető területe csak a rendeltetési céljának megfelelően használható.
 2. Halottakat és elhamvasztott halottak maradványait Balatonföldvár város területén csak üzemelés alatt álló temetőben, annak üzemelés alatt álló sírhelytáblájában, annak parcellájában vagy az Urnakápolnában szabad eltemetni.[1]
 3. Elhamvasztott halottak maradványait temetőn kívül a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 33. §. (3), (4) és (5) bekezdése szerinti helyeken és módon, a kegyeleti igények és egyéb feltételek betartása mellett lehet elhelyezni azzal a kiegészítéssel, hogy a lejárati idő előtti elszállítására vonatkozóan a rendelet 1. mellékletének előírásait kell alkalmazni.

2. §

A rendelet alkalmazásában:

 1. Sírhely: minden olyan temetési hely, amelyet meghatározott számú koporsó, vagy urna elhelyezésére jelöltek ki.
 2. Kripta vagy sírbolt: nyilvántartó könyvben megjelölt helyen, al-, és felépítménnyel rendelkező, meghatározott számú, koporsós temetést szolgáló építmény, melyben meghatározott számú urna talajszint alatt és felett is elhelyezhető.
 3. Urnafülke /kolumbárium/: a hamvasztásos temetés esetén, meghatározott méretű, egy elhalt urnába helyezett hamvainak talajszint feletti temetési helye. A kolumbárium, amennyiben annak kialakítása arra alkalmas, legfeljebb kettő urna is elhelyezhető.
 4. Sírjel: a temetkezési hely jelölésére szolgáló, a csatlakozó terepszintben lévő vagy abból kiemelkedő keretszerkezet nélküli építmény.
 5. Síremlék: a temetkezési hely jelölését szolgáló, a csatlakozó terepszintből kiemelkedő, keretszerkezettel rendelkező építmény.
 6. Sírhely:
  1. Egyes sírhely: egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben – a szükséges feltételek teljesülése esetén – további koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel.
  2. Kettes sírhely: két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely, melyben – a szükséges feltételek teljesülése esetén – további koporsók, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rá- illetve mellétemetéssel.
  3. Gyermeksírhely: a 10 évesnél fiatalabb életkorban elhunyt gyermek koporsójának eltemetésére szolgáló egyes sírhely.
  4. Urnasírhely: hamvasztásos temetés esetében két elhunyt hamvait tartalmazó urna földbe temetését szolgáló temetkezési hely
  5. Hősi temetési hely: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá a teljesítést követően, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, valamint háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temető (temetőrész), temetési hely.
 7. Hk.
 8. Hk.
 9. Hk.[2]

3. §

 1. Új temetőt, temetési helyet létesíteni vagy meglévőt bővíteni a helyi építési szabályzatban, és szabályozási tervben kijelölt helyen, az építésügyi hatóság által meghatározott védőtávolságokra figyelemmel lehet. A helykijelölés, illetőleg a védőtávolság meghatározása során figyelemmel kell lenni a temetővel, temetési hellyel szomszédos beépített vagy beépítésre szánt terület használóinak méltányolható érdekeire is.
 2. Az 1.§ (2) bekezdés szerinti temetők tulajdonosa Balatonföldvár Város Önkormányzata, amelyekben a települési önkormányzat kegyeleti közszolgáltatást végez.
 3. Az önkormányzat tulajdonában lévő temetők létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról, megszüntetéséről, fenntartásáról saját maga gondoskodik, a temetők üzemeltetéséről, és az ezzel összefüggő, 5.§ szerinti adminisztrációs feladatok ellátásáról a 100 %-ban tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet, a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( a továbbiakban: üzemeltető ) útján, kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.[3]
 4. Az önkormányzat, temető fenntartói feladatkörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 13.§-ában foglaltak szerint, a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról az üzemeltető útján gondoskodik.[4]
 5. A temető létesítése során az önkormányzat a Tv. 9. § (1) bekezdése szerint jár el. E tevékenysége végzése során köteles utat, ravatalozót, a temető bekerítését vagy élő sövénnyel való lehatárolását, vízvételi lehetőséget, illemhelyet, a temető területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő – parkosítását, az utak sorfásítását, illetve hulladéktárolót a Kr.-ben meghatározottak szerint biztosítani.

(6) Hk.[5]

4. §

 1. A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre: koporsós, hamvasztásos temetésre kijelölt hely, és a Kr. 12.§ (6) bekezdésében foglalt emberi maradványok elhelyezésére kijelölt hely. A temetési helyek akkor vehetők használatba, ha a sírhelytábla, mely magába foglalja a Kr. 10.§ (1)–(3) bekezdéseinek megfelelően kialakított, és legalább a temetés sorrendjében következő sor határoló betongerendái is megépítésre kerültek.
 2. Koporsós temetésre használható temetkezési helyek lehetnek:
 1. egyes sírhelyek,
 2. kettes sírhelyek,
 3. gyermek sírhelyek,
 4. sírboltok.
 1. Hk.
 2. Hk.[6]
 3. Elhamvasztott halottak hamvait, illetve a hamvakat tartalmazó urnákat temetőn belül:
 1. koporsós sírhelyre rátemetéssel,
 2. urnafalban,
 3. urnasírhelyben és annak síremlékén urnafülkében,
 4. kriptában,
 5. urnasírboltban és annak síremlékén urnafülkében

lehet elhelyezni.

 1. A temető sírhelytábláiban kijelölt sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat, a temetési helyeket, az Új temető urnafalait és kolumbáriumait, valamint az Urnakápolnában lévő kolumbáriumokat egyértelmű módon számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát az 5.§ (2) bekezdése szerint biztosítani kell.[7]
 2. Az Új temető Ravatalozó épület és Radnóti utca által határolt parcellája a Tv. 3.§ f) pontja értelmében hősi temetési hely /katonatemető/, mely a temető térképén és a helyszínen „KT” parcella jellel van megjelölve. A hősi temetési hely fenntartására vonatkozóan a Tv. 40/A-40/F § különös előírásait kell alkalmazni.
 3. A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. A sírhelytáblát a tereprendezés, ültetvényezés, fásítás, valamint a sírhelytáblát határoló út megépítése előtt nem lehet használatba venni.
 4. A temetőben rendelkezésre álló temetési helyek
  1. szélessége egyes sírhely esetén 1,00 m, kettes sírhely esetén 1,80 m,
  2. hosszúsága a kialakított kettő darab betonsáv közötti távolság,
  3. a sírok egymástól való távolsága 0,50 m,
  4. a sírgödör mélysége minimum 2,00 m.

A temetési helyen külön engedély nélkül elhelyezhető a közízlést nem sértő megjelenésű sírjel magassági mérete maximum 1,20 méter. Az 1,20 m-nél magasabb síremlék elhelyezését és tervezett méreteit az üzemeltetőnél kell írásban bejelenteni, aki 15 napon belül nyilatkozhat a méretek korlátozása tárgyában.

 1. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését, az önkormányzat hozzájárulásával, az üzemeltető jelöli ki.[8]
 2. Hk.[9]
 3. Új urnafülke építésénél az urnát befogadó építmény belső mérete egyes urnafülke esetében 30×30 cm, kettes urnafülke esetében 40×30 cm.
 4. Az elhunytat, az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga. Egyéb esetekben az üzemeltető illetékes a temetési helyet kijelölni.
 5. Az egyes temetési helyeket – a védett sírok kivételével – az elhunyt hozzátartozóinak, illetve a temettetést végzőknek meg kell váltani, és ezzel a temetési hely felett meghatározott időre rendelkezési jogosultságot szereznek. A rendelkezési jogosultság a sírhely használati idején belül meghosszabbítható, kivéve, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a sírhelyet tartalmazó temetőrészt átalakítja, vagy más célra kívánja használni.
 6. Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár,  illetve ha a temetési hely megszűnik.
 7. A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.
 8. Az egyszeri megváltás időtartama:
 1. a koporsós temetés, az urna sírhelybe történő temetése, illetve a rátemetés napjától számított 25 év, kivéve a Régi temetőben, ahol az urnás temetés esetében legfeljebb 2030. december 31-ig lehet megváltani a sírhelyet,
 2. sírbolt esetén 60 év,
 3. az Új temetőben az urnafülke esetén 10 év,
 4. az Urnakápolnában a rendelet 1. melléklete szerint,
 5. urnasírbolt esetén 20 év.
 1. Az egyszeri megváltás időtartama a lejárata előtt meghosszabbítható. A hosszabbítás időtartama megegyezik a (17) bekezdésben foglaltakkal, de urnarátemetés esetén megállapodás szerint attól kevesebb is lehet, oly módon, hogy biztosított legyen a kötelező nyugvási idő.
 2. A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért, és a Zrínyi utcai Urnakápolna kolumbárium fedlapok kötelező használatáért díjat kell fizetni. A díjak mértékét az 1. melléklet tartalmazza. A díjat minden esetben a temetést megelőzően, a fedlapok esetében az urnahely megváltásakor kell megfizetni.

(19a)  A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díj az elhunyt korábbi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint kerül megállapításra az alábbi csoportosításban:

a) az elhunyt helyi lakos volt, amennyiben a halálát megelőző legalább három évig az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Balatonföldváron volt,

b) az elhunyt nem volt helyi lakos.

(19b) A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. Az igénybevétel díja tartalmazza a ravatalozó használatának és a hulladék elszállításának díját.[10]

(19c) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díját az 1. melléklet tartalmazza.[11]

(19d) A (19) és a (19b)-(19c) bekezdésben meghatározott díjat az üzemeltető városüzemeltetési részlegének telephelyén, az üzemeltető számlájára kell megfizetni.[12]

 1. A sírhelyből urna vagy koporsó áthelyezése, valamint az Urnakápolnában lévő urna lejárati idő előtti elszállítása esetén a hozzátartozónak a befizetett díj időarányos része nem jár vissza.
 2. Sírhelyet előre megváltani kizárólag kettes sírhely és urnasírhely esetében a fennmaradó helyre lehetséges, illetve az Urnakápolnában az örökös megváltás esetében.
 3. A temetésre használt hely magánszemélyek között jogügylet tárgya nem lehet.
 4. A Zrínyi utcai Urnakápolnában lévő kolumbáriumok egységes kialakítású fedlapjait az urnahely megváltását követően, kizárólag a szükséges feliratok, vésések, és egyéb kőfaragó munkák idejére, a megváltás díját megfizető személy írásos kérelme alapján, az üzemeltető hozzájárulásával szabad leszerelni, és a temető területéről elszállítani.[13]

5. §

 1. Az üzemeltető a temetőkről – a sírboltok nyilvántartását is tartalmazó – nyilvántartó könyvet és temetőtérképet vezet kézi adatrögzítéssel. A nyilvántartó könyv adatait a gyorsabb hozzáférés és átláthatóság érdekében elektronikus adathordozón is tárolhatja.
 2. A nyilvántartó könyv részét képezi az Új temetőben lévő, „A”, „B1”, „B2” és „C” jelű urnafal, illetve az Urnakápolnában lévő „U1-U40” sorszámmal ellátott urnafal számozásáról készült segédlet, mely elősegíti a kolumbáriumok beazonosítását, és a megváltás nyilvántartásának vezetését.
 3. A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza:
 1. folyószám,
 2. a temetés vagy urna elhelyezésének napja,
 3. az elhunyt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve,
 4. születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe,
 5. az elhalálozás időpontja,
 6. a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely, urnafülke száma,
 7. az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, egyéb elérhetősége és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
 1. Az üzemeltető a nyilvántartó könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye iránt érdeklődőknek.
 2. Az üzemeltető köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, és a sírbolt könyvbe bejegyzett személyes adatok biztonságáról.

6. §[14]

 1. Az Új temető lezárt sírhelytáblájának temetési helyére urna elhelyezhető, koporsós temetés csak sírboltba, vagy kettes sírhely üresen maradt helyére engedélyezhető a sírhely alapférőhely számáig, azzal a kikötéssel, hogy a sírhelytábla kiürítésekor a rendelkezésre jogosult köteles a maradványok áthelyezéséről saját költségén gondoskodni.
 2. A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről az üzemeltető gondoskodik.

7.§ Hk.

8. § Hk.[15]

9. §

 1. Az üzemeltető a temetők üzemeltetését a Tv. 16.§-ában foglaltak figyelembevételével, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján végzi.[16]
 2. Az üzemeltető a temető térképét folyamatosan vezeti és a bejáratnál egy példányát elhelyezi, és ezzel egyidejűleg a temetőt látogatók tájékoztatását a temető bejáratánál elhelyezett tábla segítségével szolgálja.
 3. A temetőbe való belépés, és a rendeltetésszerű használat céljából az öntözővíz használata díjtalan. A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
 4. A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.
 5. Kutyát, és más kedvtelésből tartott háziállatot – a vakvezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni, és beengedni tilos.
 6. Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezése napján az építtető köteles elszállíttatni.
 7. A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető előzetes írásos engedélyével szabad. A mozgássérülteket a hatósági igazolványuk feljogosítja a temetőbe való behajtásra.
 8. Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.
 9. A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról az üzemeltető folyamatosan gondoskodik.
 10. A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.
 11. Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban csak a szolgáltató neve, elérhetőségének módja és időtartama, logója, valamint a „temetkezés” szó tüntethető fel.
 12. Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. A sírhelyen kívül növényzetet ültetni, padot építeni csak az üzemeltető jogosult végezni.
 13. A temetőben munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató, stb.) tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.
 14. Az üzemeltető összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.

10. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

11. §

 1. E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
 2. Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2009.(IX.30.), 11/2007.(VII.30.) és 12/2006.(V.29.) önkormányzati rendelettel módosított 27/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet.

 

Balatonföldvár, 2017. január 24.

 

                                                                    Dr. Kiss Pál

                                                               címzetes főjegyző

1. melléklet az 5/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelethez[17]

A temetési hely megváltásának a temetői létesítmények igénybevételének és a temető-fenntartási hozzájárulás díjai

1

A

B

C

D

E

2

helyi lakos volt

(amennyiben a halálát megelőző legalább 3 évig az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Balatonföldváron volt)

nem volt helyi lakos

3

sírhely,

urnasírhely

egyes sírhely

25 évre

14.890 Ft + áfa

kettes sírhely

25 évre

24.816 Ft + áfa

egyes sírhely

25 évre

62.040 Ft + áfa

kettes sírhely

25 évre

124.080 Ft + áfa

4

kripta

két férőhely 60 évre

46.530 Ft + áfa

négy férőhely 60 évre

93.060 Ft + áfa

hat férőhely 60 évre

139.590 Ft + áfa

két férőhely 60 évre

217.140 Ft + áfa

négy férőhely 60 évre

434.280 Ft + áfa

hat férőhely 60 évre

651.420 Ft + áfa

5

urnafülke

/kolumbárium/

Egy urnahelyes kolumbárium

10 évre

12.408 Ft + áfa

Egy urnahelyes kolumbárium

10 évre

52.114 Ft + áfa

6

urnasírbolt

20 évre

24.816 Ft + áfa

20 évre

74.448 Ft + áfa

7

Zrínyi utcai Régi temetőben  Urnakápolnában lévő kolumbáriumok különös díjtételei

Egy urnahelyes kolumbárium

10 évre

24.816 Ft + áfa

Két urnahelyes kolumbárium 10 évre

37.224 Ft + áfa

Egy urnahelyes kolumbárium

10 évre

49.632 Ft + áfa

Két urnahelyes kolumbárium

10 évre

74.448 Ft + áfa

8

Egy urnahelyes kolumbárium

20 évre

43.428 Ft + áfa

Két urnahelyes kolumbárium

20 évre

55.836 Ft + áfa

Egy urnahelyes kolumbárium

20 évre

86.856 Ft + áfa

Két urnahelyes kolumbárium

20 évre

111.672 Ft + áfa

9

Egy urnahelyes kolumbárium

örökös megváltással

86.856 Ft + áfa

Két urnahelyes kolumbárium

örökös megváltással

173.712 Ft + áfa

Egy urnahelyes kolumbárium

örökös megváltással

173.712 Ft + áfa

Két urnahelyes kolumbárium

örökös megváltással

347.424 Ft + áfa

10

A kolumbáriumhoz tartozó egységes kialakítású fedlap ára               12.408 Ft + áfa/db, melyet az urnahely megváltásakor kell megfizetni.

11

létesítmények igénybevételének díja temetésenként

24.816 Ft + áfa, mely tartalmazza a ravatalozó használatát és a hulladék szállítás díját is.

12

temető fenntartási hozzájárulás díja munkánként naponta

3.102 Ft + áfa / munka / nap

 

 


[1] A rendelet 1. § (4) bekezdésének szövege a 15/2014.(XI.25.) önk. rendelet 1.§-ával  megállapított szöveg. Hatályos 2014. 11.26.

[2] A rendelet 2. § 7-9. pontját a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2017.01.01.

[3] A rendelet 3. § (3) bekezdésének szövege a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2017.01.01.

[4] A rendelet 3. § (4) bekezdésének szövege a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2017.01.01.

[5] A rendelet 3. § (6) bekezdését a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2017.01.01.

[6] A rendelet 4. § (3)-(4) bekezdését a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2017.01.01.

[7] A rendelet 4. § (6) bekezdésének szövege a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2017.01.01.

[8] A rendelet 4. § (10) bekezdésének szövege a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2017.01.01.

[9] A rendelet 4. § (11) bekezdését a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2017.01.01.

[10] A rendelet 4. § (19a)-(19b) bekezdésének szövege a 21/2016.(XII.20) 2.§ (3) bekezdésével beiktatott szöveg. Hatályos 2017.01.01.

[11] A rendelet 4. § (19c) bekezdésének szövege a 3/2017.(I.25.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. hatályos: 2017.02.01.

[12] A rendelet 4. § (19d) bekezdésének szövege a 3/2017.(I.25.) önk. rendelet 1.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2017.02.01.

[13] A 4.§ (23) bekezdés szövege a 13/2012.(X.19.) önk. rendelet 2. §-ával beiktatott szöveg. Hatályos 2012. december 1.

[14] A rendelet 6. §-ának szövege a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2017.01.01.

[15] A rendelet 7-8. §-át a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2017.01.01.

[16] A rendelet 9. § (1) bekezdésének szövege a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2017.01.01.

[17] Az 1. melléklet szövege a 3/2017.(I.25.) önk. rendelet 1. mellékletével módosított szöveg. Hatályos 2017. 02.01.

Hozzászólások lezárva.