BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2017. (III.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Bevezető rendelkezések

1. §

A rendelet területi hatálya Balatonföldvár város közigazgatási területén, a helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken fizető parkolóként kijelölt várakozóhelyekre terjed ki.

2. §

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi fizető parkolót igénybe vevő hatósági rendszámmal ellátott közúti gépjárműre, kivéve:

a) a rögzített üzemmódú megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt rendészeti és mentő járművet,

b) a kétkerekű és a segédmotor-kerékpárokat,

c) diplomáciai mentességet élvező személyek ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárművét.

d) a 3.5 t. tömeg feletti járművek,  amelyek számára tilos a parkolás a fizető övezetben.

3. §

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi fizető parkolót igénybe vevő gépjármű üzembentartójára.

(2) Üzembentartó a gépjármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a gépjármű-nyilvántartásba bejegyeztek.

 

2. A fizető parkolók kijelölése és üzemeltetése

4. §

(1) Fizető parkolók azok, amelyeket a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM rendelet ( a továbbiakban: KRESZ ) 17. § (1) bekezdés e) pontjában megjelölt jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával jelöltek meg.

(2) Fizető parkoló csak szilárd burkolatú, vagy mechanikailag stabilizált területen jelölhető ki.

(3) A fizető parkolók jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A fizető parkolóhelyeken várakozni az üzemeltetési idő alatt csak díjfizetés ellenében, a KRESZ és e rendelet szabályai szerint lehet.

(2) A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell közölni:

a) a fizető parkoló üzemeltetési ideje,

b) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettsége,

c) a várakozási díj összege jármű fajtánként,

d) az üzemeltető neve és az ügyfélszolgálat címe, telefonszáma,

e) a nem őrzött parkolóra való utalás.

(3) A parkolási díj fizetésének módjára való utalást fel kell tüntetni.

(4) A szolgáltatás a várakozó gépjárművek őrzésére nem terjed ki.

(5) Üzemeltetési időn kívül a fizető parkolókban nem kell várakozási díjat fizetni.

6. §

(1) A fizető parkolókat a képviselőtestület jelöli ki.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott fizető parkolókat közszolgáltatási szerződés alapján a Balatonföldvári Nonprofit Kft. 8623. Balatonföldvár Petőfi u. 1. Ügyfélszolgálat 8623. Balatonföldvár Petőfi u. 9. tartja fenn, és üzemelteti.

(3) A fizető parkolók üzemeltetési idejét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A fizető parkolókban a legrövidebb várakozási idő mobilfizetés esetén 15 perc, előre váltott és a gépjárművezető által érvényesített jegy esetén 30 perc.

3. A fizető parkolók igénybevételére és a várakozási díjra vonatkozó szabályok

7. §

(1) A parkolásért fizetendő várakozási díjat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  ( a továbbiakban: Kt. ) 15/A. § (5)-(6) bekezdésében meghatározott mértéket meg nem haladva, a képviselő-testület állapítja meg, a jogosulatlan használatért fizetendő pótdíjak mértékét a Kt. 15/C. (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint kell alkalmazni.

(2) A parkolási díjak mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A várakozási díjat a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Egységes Mobilfizetési rendszerén keresztül biztosított szolgáltatások igénybevételével, vagy előre váltott, és a gépjárművezető által érvényesített parkolójeggyel lehet fizetni, és igénybe venni. Az eladóhelyeket az üzemeltető jelöli ki.

(2) A parkolás megkezdésekor a virtuális parkolójegyet haladéktalanul meg kell váltani. Az előre váltott parkolójegy beszerzésére és érvényesítésére a megállástól számítva legfeljebb 10 perc áll rendelkezésre.

9. §

(1) A várakozási díj megfizetését érvényesített parkolójeggyel vagy virtuális parkolójeggyel kell igazolni.

(2) Az érvényesített parkolójegyet vagy a díjmentességet igazoló engedélyt a gépjárműben az első szélvédő belső oldalán, kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy az érvényességéről az ellenőr meg tudjon győződni. Motorkerékpár esetében a jól láthatóság műszaki megoldása az üzembentartó kötelezettsége.

10. §

(1) A fizető parkolóban díjmentesen várakozhat:

a) korlátlan ideig a rendvédelmi és az OMSZ fixen szerelt megkülönböztető jelzéssel rendelkező hivatali gépjárműve,

b) szolgálatának ellátása idejére a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal szolgálati gépjárműve,

       c) a mozgáskorlátozott személyt ténylegesen szállító gépjármű, amennyiben a gépjárműben az érvényes mozgáskorlátozott igazolvány eredeti példánya az első szélvédő belső oldalán, kívülről jól látható módon van elhelyezve.

(2) Amennyiben a gépjárművön engedélyre utaló jelzés van és az eredeti, hologram-csíkkal ellátott mozgáskorlátozott igazolványt a mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító gépjármű vezetője a fizetési felszólítást követő 24 órán belül bemutatja, a fizetési felszólítást az üzemeltető visszavonja.

11. §

A Földvár Kártyával rendelkezőknek az Önkormányzat az erről szóló rendeletében külön parkolási kedvezményt állapíthat meg a III. parkolási övezetben rendszám szerint.

12. §

(1) A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését az üzemeltetőn kívül a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal bármikor jogosult ellenőrizni.

(2) A fizető parkolók jogosulatlan használatért a Kt-ben meghatározott pótdíjat kell fizetni.

(3) Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele, ha a gépjármű a díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen:

a) a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén legalább 5 perccel túllépi,

b) a kifizetett várakozási időt egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi,

c) ha az adott gépjárműre érvényes parkolójegy, vagy a díjmentességet igazoló engedély nem volt látható és ellenőrizhető helyen elhelyezve a gépjárműben,

d) a gépjármű nem az útburkolati jellel kijelölt helyen várakozik.

13. §

(1) Jogosulatlan használat esetén a pótdíjfizetési felszólítást vízhatlan csomagolásban a gépjármű szélvédőjére kell helyezni. Motorkerékpár esetén a kormányhoz gumiszalaggal kell rögzíteni.

(2) A fizetési felszólításon a jogosulatlan használat tényét, helyét, az ellenőrzés időpontját, a gépjármű rendszámát, valamint a pótdíj megfizetésére vonatkozó valamennyi tudnivalót fel kell tűntetni.

(3) A jogosulatlan használatért kiszabott pótdíjat banki átutalással, vagy postai befizetéssel lehet befizetni.

(4) Amennyiben a jogosulatlan igénybevevő a kiszabott pótdíjfizetési kötelezettségét a Kt-ben meghatározott határidőn belül nem teljesíti, az önkormányzat a követelését bírósági úton érvényesíti.

14. §

(1) A parkolási rendszerrel, szolgáltatással kapcsolatos észrevételek, panaszok írásban, postai úton vagy személyesen nyújthatók be az üzemeltető ügyfélszolgálatához.

(2) A pótdíjjal kapcsolatos panaszt, a fizetési felszólításnak a gépjármű szélvédőjén (kormányon) történt elhelyezését követő 8 napon belül lehet benyújtani, melyet 8 napon belül bírálnak el, és az ügyfelet írásban értesítik.

(3) A pótdíjat a panasz elutasításáról szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül be kell fizetni.

(4) A pótdíj kivetését eredményező mulasztást az üzemeltető képfelvétellel bizonyítja. A képfelvételt a panasz elbírálásáig vagy a pótdíj befizetéséig meg kell őrizni.

(5) Az üzembentartó személyesen vagy meghatalmazottja útján – írásbeli kérelem alapján – a pótdíj kiszabását eredményező szabálytalanságról készült képfelvételt, a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül, az üzemeltetőnél egyeztetett időpontban díjmentesen megtekintheti.

 

4. Záró rendelkezések

15. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

16. §

E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.

 

Balatonföldvár, 2017. március 20.

 

                        Holovits György Huba                                            Dr. Kiss Pál

                                 polgármester                                                címzetes főjegyző

 

Kihirdetve: a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. március 22. napján.

 

                                                                                                           Dr. Kiss Pál

                                                                                                       címzetes főjegyző

 

1. melléklet a 7/2017.(III.22.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvári Nonprofit Kft. részére üzemeltetésre átadott fizető parkolók:

a) I. sz. parkolási zóna – Kiemelt parkoló övezet:

Vasúti sínpálya északi oldalán a Fesztivál tértől a volt vízmű telepig (26/2.hrsz-ig) terjedő utcai terület azon része, ahol a parkolás lehetősége táblával ki van jelölve.

b) II. sz. parkolási zóna – Önálló önkormányzati parkoló: 26/2 hrsz.

c) III. sz. parkolási zóna – Strandi parkoló övezet:

– Balatonföldvár Keleti strand bejáratától mindkét irányban 300 m hosszan terjedő, út melletti táblával kijelölt terület.

– Balatonföldvár Nyugati strand előtt az út melletti táblával kijelölt terület, valamint a strand melletti parkoló

 

2. melléklet a 7/2017.(III.22.) önkormányzati rendelethez

Díjszabás: személygépkocsi, 3.5 t. alatti tgk. és a fizetős (3 kerekű) motorkerékpár.

a) I. sz. parkolási zóna – Kiemelt parkoló övezet:

Május 1-től szeptember 30-ig

naponta  9  órától 21 óráig  óránként  350 Ft. Napijegy nincs

b) II. sz. parkolási zóna Önálló önkormányzati parkoló: 26/2 hrsz.

Május 1-től szeptember 30-ig

naponta  9  órától 21 óráig  óránként  300 Ft. Napijegy 1500 Ft.

c) III. sz. parkolási zóna – Strandi parkoló övezet:

Június 1-től augusztus 31-ig

naponta  9  órától 21 óráig  óránként  200 Ft. Napijegy 1000 Ft.

Hozzászólások lezárva.