BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2017. (IV.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A STRANDOK RENDJÉRŐL ÉS A BELÉPŐDÍJAKRÓL

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet területi hatálya Balatonföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő Keleti és Nyugati strandra, a strandok teljes területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a strandi szolgáltatásokat igénybevevőkre, a strand üzemeltetését, kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb szolgáltatásait biztosító jogi és nem jogi személyekre, valamint azok alkalmazottaira terjed ki.

(3) A strandok megnevezése és jogállása:

a) Balatonföldvári Keleti strand,  fizetőstrand,

b) Balatonföldvári Nyugati strand, díjmentes strand.

(4) A fizető és a díjmentes jogállásból adódó különbségeket e rendelet alkalmazása során értelemszerűen kell figyelembe venni.

(5) Az önkormányzat tulajdonában lévő strandokat a Balatonföldvári Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti. E rendelet alkalmazása során az önkormányzati strandi feladatellátás alatt elsődlegesen az Üzemeltető tevékenységét kell érteni.

(6) Balatonföldvár város közigazgatási területén a Balatonban a kijelölt strandfürdőkön engedélyezett a fürdőzés.

2. A strandokra vonatkozó üzemeltetési szabályok

2.§ (1) A strandüzemeltetési idényt a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(2) A strandok tárgyévre szóló üzemeltetési időtartamát a képviselő-testület eltérően is megállapíthatja.

3.§ (1) A strandok napi nyitvatartási idejét a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(2) Nyitvatartási időben a fürdőzők a strandok hivatalos bejáratát vehetik igénybe. Nem minősül hivatalos bejáratnak a kereskedelmi-, vendéglátó- és egyéb szolgáltató egységek ( a továbbiakban együtt: szolgáltató egységek ) bejárata, azt kizárólag a kereskedők és alkalmazottaik használhatják bejárás és árufeltöltés céljára.

(3) A szolgáltató egységek bejáratát az azok használatára jogosult – a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével – folyamatosan köteles zárva tartani és megakadályozni, hogy azon keresztül a strand területére a fürdőzők és más strandi szolgáltatásokat igénybevevők bejussanak. Ezen kötelezettséget elmulasztó szolgáltató egység üzemeltetője felel a szabályszegésért.

4.§ (1) Az Önkormányzat a strandok nyitvatartási idejében az üzemeltető útján biztosítja a jogszabályok előírásainak megfelelő üzemeltetést, és az önkormányzati strandi szolgáltatások nyújtását.

(2) Nyitvatartási idő alatt az Önkormányzat a fürdőhely-kijelölési eljárás során kiadott szakhatósági hozzájárulásokban és engedélyekben meghatározottak szerint biztosítja a strandok működési feltételeit, így különösen:

a) a fürdőzők átöltözésének feltételeit,

b) a veszélytelen fürdőzésre alkalmas, bójákkal kijelölt vízterületeket,

c) a vízbelépéshez megfelelő számú, biztonságos és kapaszkodóval ellátott lépcsőt,

d) a nyitvatartási idő alatt az elsősegélynyújtás és a mentés személyi és tárgyi feltételeit, mindkét strandon 1-1 fő szakképzett vízi-mentő foglalkoztatásával, melyek feladatait munkaköri leírásban rögzíti,

e) a strandok területének, valamint a strandok WC-zuhanyzó, öltöző épületeinek folyamatos tisztántartását,

f) a viharjelzésről és a viharveszélyről a vízi-mentő közreműködésével a fürdőzőket folyamatosan figyelmezteti,

g) a strandokat a megfelelő információs táblákkal ellátva tájékoztatja a vendégeket a strandok használatának rendjéről és a strandi szolgáltatásokról,

h) a jogszabályokban előírt táblákkal jelöli meg a fürdőhely határát a parton, és bójákkal a vízben, valamint a mélyvíz kezdetét,

i) nyitvatartási idő alatt hangosbemondót működtet a közérdekű információk szolgáltatatására.

5.§ A nyitvatartási időt követően az Üzemeltető elvégezteti a közegészségügyi előírásoknak megfelelő tisztasági takarítást.

6.§ A standok pénztárában hitelesített vásárlók könyvét és üzemeltetési naplót kell tartani a vendégek és az ellenőrzést végzők bejegyzéseihez. A bejegyzéseket a vonatkozó jogszabályok szerint ki kell vizsgálni.

7.§ A strandok területén talált tárgyakat a strandok pénztáránál vagy a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban kell leadni, kezelésükre a vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

3. A strandi belépő díjak

8.§ (1) A Keleti strand területére nyitvatartási időben belépőjegy, bérlet, kártya felmutatásával lehet belépni.

(2) A napi belépőjegy az érvényessége napján egy alkalommal történő belépésre jogosít. A heti bérlet érvényessége hetében napi egy alkalommal történő belépésre jogosít.

(3) Az ismételt belépéshez visszatérő jegyet/bérletet kell váltani. A visszatérő jegy naponta egyszeri visszatérésre jogosít. Az ismételt belépéshez a jegyet/bérletet – nyitvatartási idő alatt – a pénztárnál érvényesíttetni kell.

(4) A megváltott, de fel nem használt belépőjegy nem váltható vissza, és érvényessége nem hosszabbítható meg.

(5) A megváltott belépőjegyet, bérletet, karszalagot a fürdőző köteles megőrizni, az Önkormányzat és az Üzemeltető megbízásából arra jogosult személy részére ellenőrzés céljára felmutatni.

9.§ (1) A strandok területére ingyenesen léphet be:

a) a strand területén üzemelő  szolgáltató egység tulajdonosa és alkalmazottja,

b) a 4 éven aluli gyermek,

c) feladatellátás céljából a köztisztasági, közüzemi feladatokat ellátó, javító, szolgáltató tevékenységet végző személy, vízi-mentős, egészségügyi és elsősegélynyújtó személyzet, rendőr, tűzoltó és

d) az ellenőrzésre jogosult szerv képviselője ellenőrzés céljából.

(2) A strandi belépőjegy és bérlet árakat az Önkormányzat az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott családi jegy megváltása két felnőtt és két 14 év alatti gyermek belépésére jogosít.

(4) A Földvár-kártya szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti Városkártya birtokosa mentesül a strandi belépődíj megfizetése alól.

(5) A Földvár-kártya szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti Turisztikai kártya birtokosát az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott napijegy árából 25 % mértékű kedvezmény illeti meg.

4. A strandok területhasználati szabályai

10.§ A strandok területén kereskedelmi-, vendéglátó- és egyéb szolgáltató tevékenységet egy üzemeltetési éven belüli hatállyal az Üzemeltetővel kötött, egy éven túli hatállyal a képviselő-testület által megállapított feltételek szerint az Önkormányzattal vagy az Üzemeltetővel kötött szerződés alapján lehet folytatni.

11.§ (1) A strandok területén üzemelő szolgáltató egység – önkormányzati rendezvény kivételével – a strand hivatalos nyitvatartási idején túl, naponta 21.00 óráig tarthat nyitva.

(2) A szolgáltató egység részére a 3. § (1) bekezdésében foglalt nyitvatartási időtől történő eltérő nyitva tartást, egyedi kérelem alapján, a polgármester engedélyez.

(3) A nyitvatartási ideje alatt a szolgáltató egység üzemeltetője felelős azért, hogy a szolgáltató egység területén, kerthelyiségében és a strand területén, valamint a strand környezetében a vendégek ne zavarják meg a környék nyugalmát, és megőrizzék a strandterület tisztaságát. Minden ettől eltérő rendbontásért, hangoskodásért, károkozásért a szolgáltató egység üzemeltetője a felelős.

12.§ (1) A strandok területén kereskedelmi-, vendéglátó- és egyéb szolgáltató tevékenységet végző egységek üzemeltetői folyamatosan kötelesek gondoskodni az üzlet és a hozzá tartozó kerthelyiség, valamint az általuk bérelt területek és azok 3 méteres környezetének takarításáról és rendben tartásáról.

(2) A keletkezett szemét elszállítására kötelesek igénybe venni a hulladékgazdálkodási szolgáltatást, és a szolgáltatóval kötött szerződést kötelesek az Üzemeltetőnek haladéktalanul bemutatni.

13.§ A strandi kerékpártárolók nem őrzött tárolók, így az abban elhelyezett kerékpárokért, és az azokban elhelyezett értékekért sem az Üzemeltető sem az Önkormányzat nem vállal felelősséget.

5. A strandok használatának szabályai

14.§ (1) A strandokat fertőző betegek, fertőző betegségre gyanús és ittas személyek nem használhatják.

(2) 12 éven aluli gyermek a strandokon, a vízben és a vízparton felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.

(3) 6 éven aluli és 14 év alatti úszni nem tudó gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet.

15.§ A fürdőző vendégek kötelesek a strandokat, azok berendezési tárgyait és felszereléseit mások nyugalmának és biztonságának zavarása nélkül, rendeltetésüknek megfelelően használni. Ennek alapján különösen tilos:

a) a strandok területét és a Balaton vízfelületét bármilyen módon szennyezni és szemetelni. Törékeny tárgyaknak a Balatonba vinni vagy dobálni, a strand területén összetörni vagy eldobálni,

b) a strandi WC és öltöző helyiségekben, valamint a strandok játszóterein és a játszóterek 10 méteres körzetében dohányozni,

c) kutyát és más állatot a strandok területére bevinni, a Balatonban fürdetni, kivéve a vakvezető kutyát és az őrkutyás biztonsági szolgálatot,

d) gépjárművel – engedély nélkül – a strandok területére behajtani és gépjárművel a strandokon tartózkodni, parkolni,

e) rádiót, zenelejátszót, másokat zavarva hallgatni,

f) mások nyugalmát futballozással, labdázással vagy egyéb sporteszközzel zavarni, kivéve az Önkormányzat által e célra kijelölt területeket, valamint rendezvényeket,

g) a fürdőző eszközöket a fürdőzők közelében használni, és ezzel mások életét, testi épségét veszélyeztetni. Az úszóeszközök (vízi-bicikli, gumimatrac, más felfújható eszköz) használata is fürdőzésnek minősül, így ezek használatára is a fürdőzés szabályai vonatkoznak.

h) az úszni nem tudók számára a mély vízbe menni,

i) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, katasztrófavédelmi riasztás alatt, valamint első és másodfokú viharjelzés idején fürödni,

j) a strandok területén horgászni.

16.§ (1) A fürdőző vendégek strandokra bevitt értékeiért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

(2) A strandok területén lévő közhasználatú eszközök és felszerelések rendeltetéstől eltérő használatából eredő balesetekért az Önkormányzat és az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Az ilyen eszközök rendeltetéstől eltérő használatával okozott károkért a károkozó felelős.

17.§ (1) A strandokon lévő kölcsönzők a vízi közlekedési eszközeiket csak az Üzemeltető által kijelölt helyen – a strandolók zavarása nélkül – tárolhatják.

(2) A vízi járművek használata a strandolásra kijelölt területeken – az elindulás és visszatérés esetét kivéve – tilos. A vízi járművek használatára vonatkozóan a vízi közlekedés rendjéről szóló hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

18.§ A rendelet előírásai alapján elkészített – FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS-t – a strandfürdők területén jól látható helyen, magyar, német és angol nyelven közzé kell tenni. A FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS mintája a rendelet 2. mellékletét képezik.

7. Záró rendelkezések

19.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

20.§  E rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.

 

Balatonföldvár, 2017. április 11.

               Holovits György Huba                                                     Dr. Kiss Pál

                       polgármester                                                        címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. április 11. napján.

                                                                                                          Dr. Kiss Pál

                                                                                                      címzetes főjegyző         

1. melléklet a 9/2017.(IV.11.) önkormányzati rendelethez

A BALATONFÖLDVÁRI KELETI STRAND JEGYÁRAI:

1. Napijegy:                                       felnőtt: 800 Ft             14 év alatt: 400 Ft

2. Napi visszatérő jegy:                     felnőtt: 1000 Ft           14 év alatt: 500 Ft

3. Napi családi jegy:                                      2000 Ft

4. Napi visszatérő családi jegy:                    2500 Ft

5. Heti bérlet:                                     felnőtt: 4800 Ft           14 év alatt: 2400 Ft

6. Heti visszatérő bérlet:                    felnőtt: 6000 Ft           14 év alatt: 3000 Ft

7. Heti családi bérlet:                                   12.000 Ft

8. Heti visszatérő családi bérlet:                  15.000 Ft

2. melléklet a 9/2017.(IV.11.) önkormányzati rendelethez

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS  MINTA

A Balatonföldvári  ……  strand rendjéről és szolgáltatásairól

Strandonként egyéniesítve

Üdvözöljük Önöket a Balatonföldvári  …… Fizető/Díjmentes Strandfürdő Vendégeiként!

Tulajdonos: Balatonföldvár Város Önkormányzata………………………

Üzemeltető: Balatonföldvári Nonprofit Kft. …………………

A strand üzemelési ideje:

A strandüzemeltetési idény a Keleti strandon június 1-től augusztus 31-ig,

a Nyugati strandon június 15-től augusztus 31-ig terjedő időszak.

A strandok napi nyitvatartási ideje a Keleti strandon 9.00 órától 21.00 óráig,

a Nyugati strandon 9.00 órától 19.00 óráig tart.

Pénztári órák: 9.00 – 19.00 óráig.

A jegyárakat a pénztárnál kifüggesztett árjegyzék tartalmazza.

A napijegy az érvényessége napján történő felhasználásra szól.

Az ismételt belépéshez a jegyet – a nyitva tartási idő alatt – a kilépéskor a pénztárnál érvényesíttetni kell.

FIGYELEM! A strandfürdőt 19.00 óra után mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

Az önkormányzat a strandi szolgáltatásait és a jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetés

feltételeit csak a nyitvatartási idő alatt biztosítja.

Kedves Vendégeink!

Pihenésükhöz, strandolásukhoz WC és hideg vizes zuhanyzó helyiségek, kültéri zuhanyzó, öltözőhelyiségek, kerékpártároló, térítésmentesen áll rendelkezésükre.  Igénybe vehetik  a vendéglátó, szolgáltató  egységek kínálatát. A szabadidő tartalmas eltöltéséhez minősített gyermek játszótér, gyermek animációs helyiség, strandröplabda pálya, focipálya és egyéb szárazföldi- és  vízi-sporteszköz kölcsönző kínálatából választhatnak. Folyamatosan kísérjék figyelemmel a gyermek és felnőtt sport- és kulturális események hirdetéseit.

Díjmentes szolgáltatásaink:

Elsősegélynyújtás, vízi mentőszolgálat, öltözők, WC-használat, kültéri zuhanyzó, valamint kerékpártároló, strandröplabda pálya és futballpálya. 

A viharjelzést a Balatoni Viharjelző meteorológiai szolgálat biztosítja.

A strandon díjmentes közérdekű információs hangosbemondó szolgáltatás működik.

A strand használatának szabályai:

1. A strandot fertőző betegek, fertőző betegségre gyanús és ittas személyek nem használhatják.

2. 12 éven aluli gyermek a strandon, a vízben és a vízparton felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.

3. 6 éven aluli és 14 év alatti úszni nem tudó gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet.

4. Tilos az úszni nem tudók részére a mély víz használata.

5. Tilos fürdeni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, katasztrófavédelmi riasztás alatt, valamint első és másodfokú viharjelzés idején.

6. Tilos a fürdőhely határát jelző bóják vonalán túl a vízben tartózkodni.

7. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania.

8. Tilos a strand területét és a Balaton vízfelületét bármilyen módon szennyezni és szemetelni. Tilos törékeny tárgyakat a Balatonba vinni vagy dobni, a strand területén összetörni vagy eldobni.

9. Tilos a dohányzás: a strandi WC és öltöző helyiségekben, a főbejárat épületében (pénztár, mentős helyiség), valamint a strand játszóterein és a játszóterek 10 méteres körzetében.

10. Tilos kutyát vagy egyéb állatot a strand területére bevinni (kivéve a vakvezető kutyát és az őrkutyás biztonsági szolgálatot). Tilos az állatok Balatonban való fürdetése.

11. Tilos gépjárművel – engedély nélkül – a strand területére behajtani és gépjárművel a strandon tartózkodni, parkolni.

12. Tilos rádiót, zenelejátszót, másokat zavarva hallgatni.

13. Tilos mások nyugalmát futballozással, labdázással vagy egyéb sporteszközzel zavarni, kivéve az Önkormányzat által e célra kijelölt területeket, valamint rendezvényeket.

14. Tilos a fürdőző eszközöket fürdőzők közelében használni, hogy mások életét, testi épségét ne veszélyeztessék. Az úszóeszközök (vízi-bicikli, gumimatrac, más felfújható eszköz) használata is fürdőzésnek minősül, így ezek használatára is a fürdőzés szabályai vonatkoznak.

15. Tilos a strand területén horgászni.

16. A parkoló, a kerékpártároló és a strand területe nem őrzött. A parkolóban elhelyezett gépjárművekért, a kerékpártárolóban elhelyezett kerékpárokért, és az azokban elhelyezett értékekért, valamint a strandra bevitt értékekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.

17. A strand területén lévő közhasználatú eszközök és felszerelések rendeltetéstől eltérő használatából eredő balesetekért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Az ilyen eszközök rendeltetéstől eltérő használatával okozott károkért a károkozó felelős.

Az önkormányzat hatályos strandrendelete a pénztárnál megtekinthető, kérjük az abban foglaltak betartását, a strandi előírások megszegése hatósági eljárást von maga után

Amennyiben a strandüzemeléssel kapcsolatban rendellenességet tapasztal, vagy kellemetlenség éri, kérjük, jelezze a pénztárnál vagy az Üzemeltetőnél.

Az Önkormányzat és az Üzemeltető Nonprofit Kft., valamint a strand valamennyi dolgozója nevében kellemes pihenést kívánunk.

Hozzászólások lezárva.